Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
"Prachtige handgemaakte items met een touch of summer! Zo zou je Elements of Summer het beste kunnen omschrijven. Houd je van natuurlijke producten, vervaardigd met liefde en oog voor detail, dan ben je aan het goede adres."

De voorwaarden zoals hier vermeld zijn van toepassing op alle bezoekers en leden van Elements of Summer, alsmede aangemelde en vermelde verkopers op deze website.
PRIVACY STATEMENT
Elements of Summer respecteert de persoonlijke gegevens van al haar bezoekers en leden, alsmede aangemelde en vermelde webshops. Elements of Summer zal er zorg voor dragen dat ontvangen persoonlijke gegevens, die niet voor publicatie bestemd zijn, te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden. Elements of Summer zal persoonlijke gegevens van haar bezoekers nooit aan derden verkopen.

Een bezoek aan de website van Elements of Summer en het gebruikmaken van aangeboden informatie verplicht niet tot het verstrekken van persoonlijke gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld en Elements of Summer de betreffende dienst niet kan uitvoeren zonder het ontvangen van noodzakelijke persoonlijke gegevens.

In het geval de website van Elements of Summer gebruik maakt van cookies (anders gezegd; informatie deeltjes om bezoekers te identificeren), zal Elements of Summer dit alleen doen om de werking van haar website voor haar bezoekers te vergemakkelijken.
AANSPRAKELIJKHEID
Elements of Summer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en via welk medium ook, ontstaan door het verstrekken van onjuiste informatie.

Elements of Summer is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en via welk medium ook, ontstaan door informatie beschikbaar gesteld door derden, bezoekers en leden van Elements of Summer, alsmede aangemelde en vermelde webshops, tevens is Elements of Summer niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en via welk medium ook, ontstaan door handelingen van derden, bezoekers en leden van Elements of Summer, alsmede aangemelde en vermelde webshops.

Elements of Summer heeft geen enkele verplichting tot het leveren van diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de betreffende partij. In geen geval kunnen aan gratis diensten enige rechten worden ontleend.

Elements of Summer is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van haar verwijzingen naar derden (anders gezegd; alle links verwijzend naar websites anders dan Elements of Summer). Bezoekers van Elements of Summer die klikken op verwijzingen naar derden zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en behoren zich zelfstandig op de hoogte te stellen van de geldende voorwaarden aldaar.
VERMELDING
Elements of Summer beslist onafhankelijk of een product (anders gezegd; aanvraag) van een webshop leidt tot een vermelding op Elements of Summer. Ook beslist Elements of Summer onafhankelijk, op elk gewenst moment en naar eigen inzicht, over de manier van presentatie en de toepasselijke categorieën.

Webshops die producten hebben aangemeld brengen wij eenmalig € 35,00 (exclusief btw) in rekening voor het tonen van de webshop vermelding voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Pas wanneer wij een volledige betaling hebben ontvangen zal de vermelding getoond worden.

Elements of Summer zal nooit abonnementen verlengen of diensten in rekening brengen, wanneer daar vooraf geen overeenstemming met de betreffende partij over is bereikt.

Elements of Summer behoudt zich het recht voor om het tonen van een product vermelding, op welke wijze ook, op te schorten, dan wel volledig te staken, wanneer Elements of Summer van mening is dat verdere vertoning schadelijk kan zijn voor Elements of Summer of haar bezoekers.
BETALING
Elements of Summer factureert per e-mail en verwacht een betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Elements of Summer behoudt zich het recht voor om na het uitblijven van een tijdige betaling haar verplichting jegens betreffende partij op te schorten, dan wel volledig te staken.
VERZENDING
Producten op deze website worden verzonden wanneer de volledige betaling ontvangen is. 
OVERIGE BEPALINGEN
Elements of Summer behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een gratis lidmaatschap van Elements of Summer te beëindigen of een bezoek aan Elements of Summer te weigeren, bijvoorbeeld in het geval dat betreffende zich misdraagt ten opzichte van Elements of Summer of haar bezoekers.

Elements of Summer behoudt zich ook het recht voor om, zonder opgaaf van reden, bijdragen van bezoekers en leden, alsmede aangemelde en vermelde webshops te weigeren of aan te passen naar eigen inzicht.

Indien Elements of Summer het nuttig of noodzakelijk acht, is Elements of Summer steeds bevoegd zich bij het uitvoeren van haar taken te laten bijstaan door derden, zonder enige verplichting voor Elements of Summer om haar bezoekers en leden, alsmede aangemelde en vermelde webshops hiervan op de hoogte te stellen.

Elements of Summer behoudt zich tevens het recht voor om wijzigingen in haar algemene voorwaarden aan te brengen. De meest recente algemene voorwaarden zijn altijd op de website van Elements of Summer terug te lezen of via e-mail op te vragen.
INTELLECTUEEL EIGENDOM
Op alle teksten, illustraties, filmpjes en afbeeldingen van Elements of Summer berusten rechten van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik en het zonder toestemming verspreiden, via welk medium ook, van (gedeelten van) de website van Elements of Summer is verboden. Overname van (gedeelten van) de website van Elements of Summer is verboden, tenzij hier overeenstemming over is bereikt tussen de betreffende partij en Elements of Summer.

Elements of Summer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door gebruik te maken van materiaal waarvan het recht van intellectueel eigendom berust bij een andere partij. Mocht Elements of Summer onbedoeld toch ongeoorloofd gebruikmaken van materiaal waarvan het recht van intellectueel eigendom berust bij een andere partij en deze andere partij is het daarmee oneens, dan biedt Elements of Summer hiervoor haar excuses aan en kan hierover contact worden opgenomen.
KAMER VAN KOOPHANDEL
Elements of Summer is gevestigd aan Franciscushof 160, 4133BK te Vianen UT en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Alkmaar onder nummer 69365814. Het BTW nummer van Elements of Summer is NL8578 47 613 B01
VRAGEN
Vragen of opmerkingen mogen worden gestuurd naar e-mail adres; info@elementsofsummer.nl.

© Elements of Summer – Juni 2017

Sale

Unavailable

Sold Out